wd

חלק א' – כללי

1. הגדרות:
בתקנון זה למונחים הבאים תינתן המשמעות המופיעה לצידם אלא אם כן יאמר מפורשות אחרת, כדלקמן:

"החברה"- א. א. אורון ניהול ויזמות בע"מ, ח.פ 515189124, הבעלים והמפעילה את אתר החברה.
"אתר החברה"- אתר האינטרנט שכתובתו היא www.orontours.co.il. מטרת האתר היא הצגת המוצרים אותם החברה משווקת ואשר ניתן לרכוש דרך החברה.
"שימוש באתר"- ההגדרה שימוש באתר ופעליו יכלול את הפעולות: ביקור באתר ו/או גלישה באתר ו/או רישום באתר ו/או כל שימוש אחר באתר.
יובהר, כי כל שימוש באתר יש להיעשות בכפוף לתנאי תקנון זה לרבות תנאי השימוש, מדיניות פרטיות והתנאים נוספים ובכפוף להוראות כל דין.
"גולש" ו/או "משתמש"- כל אדם ו/או גוף ו/או גורם הגולש ו/או הצופה ו/או המשתמש בכל דרך באתר ו/או במידע ו/או לקוח של החברה ואשר רכש מוצר ואשר הסכים והצהיר, כי קרא את התקנון לרבות תנאי השימוש והתנאי הנוספים והסכים לכל האמור בהם ובאזהרה המפורסמת אף היא באתר.
"תקנון החברה" תנאי תקנון זה לרבות תנאי שימוש, הגדרת פרטיות וכל אשר מופיע בתקנון זה.
"תוכן" ו/או "תכנים"- המונח "תוכן" או "תכנים" כוללים כל מידע מכל מין וסוג שהוא, לרבות כל תוכן מילולי, גראפי, קולי, אור-קולי (או כל שילוב שלהם) ולרבות עיצובם, עריכתם, הפצתם, הצגתם, ולרבות כל תמונה, צילום, ציור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי, תוכנה, קובץ, קוד, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים, ממשק, תו, סימן, סמל ו-icon.

2. פרשנות:
2.1. כותרות הסעיפים בתקנון זה הינן לצרכי נוחות בלבד ולא ישמשו ככלי עזר לפירוש או פרשנות תקנון זה.
2.2. מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים ולהיפך; מילים הבאות במין זכר תכלולנה את הנקבה ומלבד אם נוסח הכתוב מצריך פירוש אחר.
2.3. האמור בתקנון זה הינו ממצה לחלוטין את היחסים בין הגולש ו/או משתמש המבקש לעשות שימוש ולגלוש באתר.
2.4. בעצם השימוש הגלישה באתר זה מהווה הסכמה, אישור והצהרה של כל גולש ו/או משתמש כי הוא קרא את התקנון, וכי הוא מבטא הסכמה מלאה לכל תנאי התקנון. ללא סייג או תנאי. בכל עת רשאית החברה לשנות את תנאי התקנון לרבות שימוש וכיוצא באלה ללא מתן הודעה מראש.
2.5. לכן, אם לקוח אינו מסכים לתנאי התקנון, כולו או חלקו, הוא אינו רשאי לעשות שימוש ולגלוש באתר.

 

חלק ב'- תנאי שימוש

3. מהות האתר
האתר מהווה אתר תדמית ורכישה בהצגת המוצרים אותם ניתן לרכוש באמצעות האתר ו/או באמצעות נציגים מחברת אורון תיירות.

4. המוצרים הנרכשים דרך החברה
4.1. חברת אורון תיירות היא סוכנת נסיעות הפועלת כמתווכת בין הצרכן לבין ספקי השירותים השונים (כגון: בתי המלון, ספקי הטיסות, חבילות מיוחדות, חבילות שבת חתן וכד'. החברה אינה אחראית בכל צורה ו/או דרך לגבי תקלות ו/או תלונות ו/או בעיות ו/או ביצוע ליקוי של השירותים הקשורים בספקי השירותים ו/או אף אם השירותים שנרכשו דרך החברה לא הוצאו לפועל בשל מחדל ו/או רשלנות של ספקי השירות ו/או כתוצאה מגורמים שאינם תלויים בחברה ו/או בספק (כגון: כוח עליון, מזג אוויר, שביתות, מצב חירום, בעיות ביטחוניות וכו'). אין הלקוח יכול לבוא בטענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.
4.2. אין בהצגת המוצרים באתר בכדי להוות אסמכתא ו/או אישור לכך שאותו מוצר קיים ו/או זמין במלאי החברה. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה בעניין זה.
4.3. אין במחירים המוצגים באתר בכדי להוות מחירים סופיים, שכן המחירים משתנים בהתאם להיצע וביקוש בנקודת זמן נתונה. החברה לא תידרש להחזר הפרשים כלשהם, הנובעים משינויים אלו, ללא קשר לתאריך הביצוע ו/או אישור ההזמנה. יובהר, במידה וקיימת אי התאמה בין המחירים המוצגים באתר לבין המחירים הנאמרים על ידי מוקד ההזמנות, מחיר אשר צוין במוקד ההזמנות הוא הקובע. יודגש, כי החברה אינה מתחייבת למחיר, הגם שנאמר טלפונית שכן המחירים משתנים עד לסגירת ההזמנה ותשלום מקדמה. בכל מקרה, קבלת אישור על הזמנה ומחיר סופי הינה עד 2 ימי עסקים (לא כולל ימי שישי וערבי חג) וזאת לאחר תשלום מקדמה.
4.4. עליית מחירים תחול על כל ההזמנות שכבר בוצעו, למעט אם כל המוצר שולם מראש ומסמכי הנסיעות (שובר בית מלון, כרטיס טיסה וכדו') נמצאים בידי הצרכן.
4.5. ביטול ו/או שינוי רכישה של הלקוח הינו בהתאם למדיניות הביטול של החברה ובתי המלון/ספקי השירות. החברה רשאית, במידת הצורך, לגבות דמי ביטול, ללא כל צורך בכל אישור נוסף.
5. תנאי שימוש באתר
5.1. כל שימוש באתר מעיד על הסכמה בלתי חוזרת של המשתמש ו/או הגולש לתנאי התקנון המפורטים להלן לרבות תנאי השימוש, מדיניות פרטיות ולפיכך המשתמש מתבקש לקרוא את ההוראות בקפידה. בחלק מדפי האתר עשויים להימצא תנאים נוספים ו/או הסכמים מקוונים נוספים (להלן:"תנאים נוספים"), המתייחסים במפורט לאותו דף או לקבוצת דפים. השימוש בדפים אלה כפוף הן לתקנון המפורט להלן והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שיימצאו בהם.
5.2. באפשרות הגולש ו/או המשתמש לקבל את תנאי התקנון על ידי לחיצה על כתפור: "קראתי ואני מסכים לאמור לעיל לתנאי התקנון, לרבות תנאי שימוש, מדיניות פרטיות ולתנאים הנוספים" ובכך המשתמש מצהיר כי קרא, מבין ויפעל בהתאם להוראות אלו ובכפוף להוראות הדין.
5.3. המשתמש רשאי להשתמש באתר אך ורק למטרות פרטיות ואישיות בלבד, אין להעתיק ו/או להשתמש בתכנים המצויים באתר ו/או בכל הקשור לתכנים באתר , בפרסומים, וכו'.
5.4. המשתמש מתחייב שלא לבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי החברה ו/או לאתר ו/או לחוות השרתים ו/או לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה ו/או לפצח את מערכות האבטחה ו/או להצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאלה כאמור לעיל. המשתמש מתחייב שלא להפריע בכל דרך אחרת, או לקטוע את האתר (לרבות על ידי הפרעה לפעולות השרת ורשת המחשבים המחוברים לאתר או של רשת המחשבים המחוברת אליה) או להפר באופן כזה או אחר את הדרישות והפרוצדורות של האתר.
5.5. המשתמש מתחייב שלא לטעון ו/או לשלוח ו/או לשדר כל חומר המכיל כל סוג של וירוס מחשב או כל קוד מחשב אחר המתכנן להרוס, להפריע, להגביל את השימוש בכל אחד מהמחשבים, השרתים, החומרה, והתוכנה המצויים ברשותה של החברה לצורך אספקת השירותים המוצעים באתר זה.
5.6. הפצת "דואר זבל" (spam), או הצפה של כל דואר אחר את שרתי האתר.
5.7. שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר, וכן פעולות כנ"ל לגבי החומרה והתוכנה אשר מצויים בשימוש עבור השירות.
5.8. פגיעה בכל דרך שהיא בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויות באתר זה.
5.9. הצבת האתר, או כל חלק ממנו, בתוך מסגרת של אתר אחר (frame), או כחלק מאתר אחר (mirror), ללא הסכמתה הכתובה המוקדמת של החברה.
5.10. שימוש בכל רובוט, "תולעת" (spider), מנוע אחזור וחיפוש מידע, או כל כלי אוטומטי, או ידני אחר אשר מתוכנן לאנדקס, לאחזר, ולאתר מידע באתר, או כלי כאמור אשר מתוכנן לחשוף את מבנה מאגר הנתונים והקוד באתר זה.
5.11. החברה שומרת על זכותה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי למנוע ממשתמש את השימוש באתר. בעניין זה, למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה.
5.12. יובהר, כי הוראות אלה אינן גורעות מכל הוראה אחרת בתנאי השימוש הכלליים ובהסכמים מקוונים הנלווים לשירותים באתר.
5.13. באשר לתכנים המצויים באתר והתכנים המועלים על ידי המשתמש- ראה פרק תכנים באתר.

6. הגבלת השימוש באתר
השימוש באתר לכל גולש ו/או משתמש הינו אישי ומותר מגיל 18 בלבד ולבעלי כשרות משפטית. על המשתמש ו/או גולש לוודא כי אין כל מניעה חוקית או אחרת לפעילותו כאמור, וכי ביצע כל דרישה חוקית הנדרשת ממנו לצורך השימוש.

7. מערכת היחסים המשפטית
תנאי תקנון זה, יחד עם התנאים הנוספים (ראה סעיף 3 לעיל) יוצרים את היחסיים החוזים המשפטים המחייבים בין הגולש ו/או המשתמש לצורכי שימוש באתר.

8. תקופת השימוש של גולש ו/או משתמש באתר
זכות השימוש באתר תעמוד בתוקפה החל מהמועד שבו הצטרף המשתמש לשירותי האתר הניתנים על ידי החברה ועד למתן הודעת ביטול על ידו או על ידי החברה כמפורט בתנאי תקנון זה ו/או בתנאים הנוספים.

9. התכנים באתר
9.1. החברה שמפעילה את האתר אינה נותנת חסות, אחראית או מביעה כל דעה לגבי נכונותם או דיוקם של מידע, הצהרות, תכנים או פרטים המתפרסמים באתר וכל ההודעות הינם באחריותו המלאה של המפרסם.
9.2. המשתמש מצהיר, כי הוא מודע לכך שכל הסתמכות שלו על הצהרות או מידע אחר המוצג באתר נעשה לפי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית.
9.3. המשתמש מסיר כל אחריות ממפעילי/בעלי האתר בנוגע לתכנים אליהם נחשף ו/או ייחשף במסגרת השימוש באתר. ידוע למשתמש, כי בכל מקרה, מפעילי/ בעלי האתר לא ישאו באחריות כלשהי בנוגע למידע המתפרסם באתר ו/או לנזק כלשהו שנגרם למשתמש, לרבות נזק למחשב ו/או לצד ג'.
9.4. התמונות המוצגות באתר ובפרט תמונות על מלון/אתרי נופש וכו', המכילים תמונות סוגי החדרים; אגפי המלון הינן להמחשה בלבד ואין להסתמך עליהן. לא תישמע כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בדבר הסתמכות על תמונות האתר.

10. העדר אחריות למידע
המידע המופיע באתר הינו להמחשה בלבד ואינו מהווה חוות דעת מקצועית ו/או ייעוץ ו/או אסמכתא לצורת ו/או אופן ו/או הצגת המוצרים, אין להסתמך או לפעול על בסיס המידע המופיע באתר.

11. הגבלת אחריות לנזקים
כאמור, אין החברה לרבות מנהלה, עובדיה אחראים לכל נזק עקיף ו/או ישיר העלול להיגרם למשתמש ו/או לאדם כתוצאה משימוש באתר.

12. קישורים ופרסומות
באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים. אתרים אלו אינם נמצאים בבעלות החברה ולפיכך החברה אינה ערב לתוכנם, אמינותם ולחוקיותם. כמו כן, החברה אינה מתחייבת כי קישורים אלה יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. החברה אינה אחראית בשום אופן לתכני פרסומות המופיעות באתר. הופעת פרסומת באתר אינה מעידה על תמיכתה של החברה ו/או אחריותה ו/או התחייבותה לתכנים המופיעים בפרסומות, למוצר/השירות המפורסם, איכותו, נכונותו ו/או דיוקו. הפנייה באתר המפנה לאתר אינטרנט אחר שאינו האתר ("אתר חיצוני"), אינה מעידה כי החברה שולטת בתוכן ו/או בפעולת האתר החיצוני, והחברה לא תישא באחריות כלשהי בנושאים הקשורים באתרים חיצונים.
אין לבצע קישור לאתר זה, אלא בהסכמתה של החברה מראש ובכתב.

13. זכויות קניין רוחני
האתר הינו בבעלות החברה. המידע המפורסם באתר ואופן עריכתו הינם בבעלותם הבלעדית של החברה.
כל מידע ו/או חומר המצוי ו/או תוכן הניתנים לצפייה באתר הינו קניינה הבלעדי של החברה, בין אם פורסם על ידה או על משתמש או על ידי צד ג' כלשהו, אך מבלי להביא לאחריות החברה לדבר כאמור לעיל. יובהר, כי זכויות יוצרים אלה חולשות, בין היתר, על כל טקסט, תמונה, איור, מפה, קטע צליל, קטע וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה הנכללים באתר (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן נקבע במפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.
חל איסור מוחלט על המשתמש לעשות במידע ובחומר המוגן כל שינוי ו/או השמטה ו/או סילוף ו/או כל פעולה העלולה לפגוע בנכונות המידע, מהימנותו או שמה הטוב של החברה ו/או האתר ו/או בשמו הטוב של כל גורם ו/או אדם ו/או משתמש ו/או גוף אחר.
חל איסור מוחלט להעתיק, לפרסם, לשכתב, לייצור עבודות נגזרות או לעשות כל שימוש בכל חלק מן המידע ללא הסכמתה המפורשת, מראש ובכתב של החברה.
המשתמש מכיר בזכויות היוצרים באתר ובפרט במידע המוצג באתר ומתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי ו/או פרטי במידע או כל שימוש בניגוד לחוק ובפרט בדיני זכויות יוצרים.

14. סימני מסחר
כל סימני המסחר המופיעים באתר הינם בבעלותה הבלעדית של החברה ו/או בבעלותו של צד ג'. שימוש כלשהו בלתי מורשה בסימני המסחר האמורים אסור בהחלט, למעט אם נתקבל אישור מראש ובכתב מהחברה ו/או אותו צד ג' שסימני המסחר הינם בבעלותו.
יובהר, כי הסימנים המסחריים הינם בבעלות החברה, בין אם מצוי לצידם הסימון © ובין אם לאו. השימוש בסימנים אלו מותרים אך ורק לחברה ואין המשתמש רשאי פעולה כלשהי העלולה לפגוע בזכויות קניין הרוחני של החברה.
15. אחריות שימוש באתר
15.1. החברה משתמשת באמצעי הגנה והצפנה הנהוגים בתחום האלקטרוני במדינת ישראל לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובכפוף להוראות הדין.
15.2. יחד עם זאת, השרות מוצע לציבור כמות שהוא ("as is") והחברה לא תישא באחריות להתאמת השרות לצרכי המשתמש. החברה אינה מבטיחה את התאמת שירותי האתר לגולש ו/או למשתמש וכן אינה יכולה להבטיח את זמינות שירותי האתר.
15.3. לגולש ו/או למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ו/או כל עילה אחרת באשר לעניין זה- בדבר התאמת שירות האתר לצרכיו. החברה לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למשתמש ו/או כל צד שלישי עקב השימוש בשרות זה ו/או במידע הכלול בו. "נזק" פירושו כל נזק, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות נזק שנגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע המופיע בשירות, ממידע שגוי ו/או מטעה המופיע בשירות, מהשבתתו הזמנית או הקבועה של השרות, משימוש ביישומים או יישומי תוכנה שהורדו ישירות או באמצעות השרות או הופעלו כתוצאה משימוש בשרות, ממחיקה שינוי או כל שיבוש אחר שנגרם למידע המופיע בשרות או מכל נזק שהוא שנגרם כתוצאה משימוש באתר אחר המקיים קישוריות בינו ובין אתר זה.
15.4. על המשתמש ו/או הגולש לבחון לפני שימוש באתר, האם תואם לצרכיו בשירותי השירות. המשתמש ו/או הגולש בלבד נושא באחריות לגבי האופן שבו הוא עושה שימוש בשירות ו/או במידע המתפרסם בשירות, וכן, לכל נזק ישיר ו/או עקיף העשוי להיגרם כתוצאה משימוש כאמור.
15.5. על אף שהחברה משקיעה מאמצים על מנת שתוכנו של האתר יהיה עדכני ומדויק, המידע והתכנים המופיעים באתר ניתנים "כמו שהם" (as is) וללא אחריות מכל סוג שהוא. ייתכן ויופיעו באתר טעויות סופר או מידע שאינו מדויק או שלם לחלוטין והחברה לא תחוב באחריות כלשהי לנזק שייגרם, באופן ישיר או עקיף, עקב שיבושים אלה.
15.6. החברה לא תשא באחריות עקב נזקים, קלקולים, תקלות, כשלים בחומרה ו/או בתוכנה המפעילה את האתר שיגרמו למשתמש ו/או לרכושו או לגופו או לרכושו של צד שלישי עקב ו/או כתוצאה מכניסה לאתר ו/או גלישה באתר או אי היכולת להיכנס ו/או לגלוש באתר ו/או כתוצאה מחשיפה לפגעי מחשב (לרבות וירוסים) במהלך השימוש באתר ו/או כתוצאה מהסתמכות על המידע הכלול באתר ו/או כל חלק ממנו ו/או עקב השימוש באתר.

16. שיפוי
המשתמש מתחייב לשפות את החברה לרבות עובדיה, מנהלה ומי מטעמה, ו/או כל חברה קשורה בגין כל נזק, הפסד, אובדן  רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד, אגרות והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון זה.
המשתמש מתחייב לשפות את החברה, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה, או כל חברה קשורה בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד, אגרות והוצאות משפט עקב כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מפעילות המשתמש באתר ו/או פרסומות אשר הופיעו באמצעות האתר, וכן כתוצאה מקישורים שהמשתמש שתל באתר החברה.

17. שינויים באתר והפסקת השירות
החברה רשאית לסגור את האתר /או ולשנות את מבנהו ו/או את השירותים הניתנים בו ו/או עיצובו ו/או היקפו ו/או זמינות השירות, ללא מתן הודעה מראש. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. למשתמש לא תהיה לך כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה.

18. שינוי תנאי השימוש
החברה שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר. המשתמש נדרש לבדוק מפעם לפעם את תנאי השימוש.

 

חלק ג' – מדיניות פרטיות

18.1. הגישה לאתר והשימוש באתר, טעון הרשמה. בעת ההרשמה לאתר הינך נדרש למסור מידע אישי, כגון: שם, גיל, כתובת, פרטי התקשרות, כתובת מייל ובחירת שם משתמש וסיסמא אתר. זהו מידע שנמסר ביודעין לחברה והמשתמש מצהיר ומתחייב, כי נותן את הסכמת המשתמש מצגו לשימוש, גילוי, חשיפה ואיסוף של המידע והכל כפי שמפורט בחלק זה של מדיניות פרטיות.
יצוין, כי כתובת הדוא"ל שמשמשת כשם המשתמש שלך תהיה אמצעי התקשורת העיקרי בינך לבין החברה בכל נושא שהוא. לשם כך, כתובת הדוא"ל צריכה להיות של הגולש ו/או המשתמש.
18.2. בעניין זה יובהר, כי אין באפשרות החברה לוודא את זהות האדם המשתמש בפרטיו של המשתמש. בנסיבות אלו, אין החברה תחוב באחריות כלשהי כלפי הגולש ו/או משתמש לשימוש שנעשה בשם המשתמש שלו ללא הרשאתו.
18.3. המשתמש מתחייב שלא להתחזות לאדם אחר ו/או גוף כלשהו. המשתמש מתחייב שלא ליתן תיאור מסולף או הצגה כוזבת של קשר שלך לאדם ו/או גוף כלשהו. המשתמש מתחייב למלא פרטים ומידע נכונים ומדויקים אודות עצמו.
18.4. יודגש, כי המשתמש אחראי באופן אישי ובלבדי על נכונות המידע שהציג וסיפק בשירות.
18.5. אין ליצור חשבון עבור אדם ו/או גוף אשר אינו נוכח מול צג המחשב בעת ההרשמה או אשר אינו מאשר את תנאי תקנון זה.
18.6. לעניין הוראות אלו יודגש כי התחזות הינה עבירה פלילית.

19. מאגר מידע
19.1. הזנת הפרטים האישיים באתר תחשב כהסכמה מצד המשתמש למסירת הפרטים האישיים. בהזנת הפרטים המשתמש מצהיר כי ידוע והוא מסכים, שהתוכן הנמסר ישמר במאגרי החברה. המשתמש לא יוכל להעלות טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה בעניין זה.
19.2. המשתמש אינו מחויב ע"פ חוק למסור את המידע, אולם אם המשתמש לא יימסר את הפרטים, לא יכול לעשות שימוש באתר המצריך הרשמה ומסירת פרטים כאמור.
19.3. המשתמש זכאי לבקש מהחברה לשנות ו/או לתקן את פרטיו האישיים המצויים במאגר מידע החברה והחברה תפעל בהתאם להוראות הדין.

20. השימוש במידע
20.1. יובהר, כי לחברה עומדת הזכות לנהוג במאגרי המידע של הגולשים ו/או משתמשים הרשומים שימוש והכל בהתאם להוראות הדין.
20.2. במהלך השימוש באתר נאסף מידע אודות דפוסי השימוש של המשתמש לרבות הדפים שהוצגו והתכנים שעניינו את המשתמש, כמה זמן שהה המשתמש באתר ואילו פעולות ביצע. הרגלי גלישתו באתר, הצעות ושירותים, פרסומות ונושאי עניין שלו, מוצרים שביקש למכור או לרכוש, עמודי מידע בהם ביקר, רישום לשירותים מיוחדים המצריכים רישום, הצעות ושירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום בהם נעשה שימוש על ידי הגולש בהקשר ישיר או עקיף עם האתר ועוד.
20.3. החברה תהיה רשאית לשמור ולעשות שימוש בפרטים ובמידע שמסר המשתמש במסגרת שימושו באתר ובמידע שייאסף לצרכיה על פי מגבלות הוראות כל דין ולצורך מתן השירותים שהאתר מספק, לרבות:
א. לאפשר להשתמש בשירותים שונים באתר.
ב. לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים במוצעים באתר.
ג. ליצירת קשר עם המשתמש, למטרות אספקת השירותים והתכנים.
ד. לדיוור ישיר אל המשתמש גם באמצעות משלוח הודעות טקסט הנושאות תכנים פרסומים של החברה ו/או של כל צד שלישי אחר.
ה. לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים קיימים.
ו. בכדי להתאים את המודעות שיוצגו בעת הביקור באתרים לתחומי התעניינות של המשתמש.
ז. על מנת ליצור קשר ו/או להעביר מידע ו/או לעדכן את המשתמש בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על יד החברה או ע"י אחרים עמם תתקשר החברה.
20.4. המשתמש אינו חייב למסור כל מידע ולגלוש באתר ולאפשר איסוף נתונים אודותיו אולם בשימוש באתר, משמע שהמשתמש מסכים לאסוף המידע בכפוף לשימוש בו לפי הוראות כל דין ובהתאם לתנאי הפרטיות להרחבה ראה סעיף מסירת מידע לצד שלישי.

21. דיוור ישיר אלקטרוני
21.1. המשתמש מסכים כי החברה רשאית להשתמש בפרטים שנמסרו על ידי המשתמש ו/או הגולש לצורך דיוור של עדכונים שוטפים ו/או אישורים ביחס לפעולות שנעשו על ידו ו/או תכנים ו/או מידע באשר לשיפור השירותים המוענקים על ידי האתר ו/או פרסומות וזאת בכלל מידע כללי ודבר פרסומות כהגדרתו בחוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 40), התשס"ח–2008. החברה אינה אחראית לפרסומות וזאת בכלל לפרסומות מסחריות ו/או מידע המגיע מצד שלישי- בעניין זה ראה פרק להלן.
21.2. בכל עת עומדת למשתמש הזכות להימחק מרשימת התפוצה של האתר החברה, וזאת הוא יכול לעשות על ידי שליחת מייל לכתובת שלהלן info@orontours.co.il. החברה תסיר את המשתמש מרשימת הדיוור בתוך שבעה ימי עסקים מיום קבלת הודעתו כאמור.יודגש, כי על המשתמש לוודא את קבלת ההודעה על ידי החברה.

22. Cookies
22.1. אתר החברה משתמש ב"עוגיות" (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצורכי אבטחת מידע.
22.2. המידע המצוי על ה Cookie- ובו עושה החברה שימוש הינו מוצפן, כך שרק החברה יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה.
22.3. בהסכמת המשתמש לתקנון זה, הינו מתיר לחברה להשתיל "Cookie" על מחשבו, להשתמש במידע האגור ב Cookie- ולזהותו על פיו.
22.4. דפדפנים מודרניים כוללים אפשרות להימנע מקבלת Cookies. אם אין המשתמש יודע כיצד לעשות זאת, עליו לבדוק בקובץ העזרה של הדפדפן שבו הוא משתמש. יחד עם זאת, ניטרול קבצי Cookies, עלול לגרום לכך שהמשתמש לא יוכל להשתמש בחלק מהשירותים המוצעים והתכונות באתר החברה או באתרי אינטרנט אחרים.

23. קישורים
באתר זה עשויים להימצא קישורים לאתרי אינטרנט נוספים (להלן: "אתר אינטרנט חיצוני" ו/או "אתרי אינטרנט נוספים") מדיניות הפרטיות של אתר זה אינה חלה עליהם ולפיכך על המשתמש לבדוק מהי מדיניות הפרטיות של כל אתר מקושר.
כל אתר חיצוני זה, מתנהל, כל אחד, על פי מדיניות הפרטיות הייעודית לו, המותאמת לאופי השימוש ונסיבותיו. החברה אינה מסוגלת ולא תהיה אחראית לשמירה על הפרטים והמידע שישאיר המשתמש באתרים אלה.

24. אבטחת מידע
החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. הגם שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי מורשית למחשבי החברה, אין בהם בכדי להבטיח הגנה מלאה ו/או ביטחון מוחלט על המידע שתמסור לחברה דרך האתר. לפיכך, החברה אינה מתחייבת שהשירותים המוצעים באתר יהיו חסינים מפני גישה בלתי מורשית ועל המשתמש לשקול בזהירות את המידע שהינו מעביר לאתר.

25. זכות לעיין במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו.
פנייה כזאת יש להפנות אל info@orontours.co.il או באמצעות פקס מס' 02-3730710 או בדואר רגיל אל: ת.ד. 23467 מיקוד 9123401 ירושלים.
בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פניה אישית אל המשתמש, זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע.

26. שינויים במדיניות הפרטיות
החברה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות, ללא מתן הודעה מראש. על המשתמש לבחון מעת לעת את מדיניות הפרטית ולוודא, כי הינו מודע למדיניות העדכנית.

27. יצירת קשר
27.1. במידה ויש למשתמש שאלות הנוגעות לאמור בתקנון זה, לרבות בתנאי השימוש, מדיניות פרטיות ובתנאים הנוספים, על המשתמש ליצור קשר עם מנהלי האתר.
27.2. לכל אחת מהפניות, כאמור, יש לפנות למנהלי האתר בכתובת הדוא"ל info@orontours.co.il.

28. מקום השיפוט והדין החל
28.1. על כל דבר ועניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי התקנון לרבות תנאי השימוש ו/או מדיניות פרטיות ו/או התנאים הנוספים האמורים לעיל, יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד, ללא קשר למדינת המשתמש. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור ו/או הנובע מאתר זה ו/או מתנאי התקנון לרבות תנאי שימוש, מדיניות פרטיות והתנאים הנוספים האמורים לעיל (ודפי האתר האחרים) יהא בבתי המשפט המוסמכים לכך בעיר ירושלים בלבד.
28.2. מחובת המשתמש כמקבל שירות שהוא תושב או אזרח של מדינה זרה או שהוא נמצא באותה העת במדינה זרה, לבחון ולבדוק האם השירות ותנאי השימוש בשירות תואמים גם את חוקי המדינה הזרה. אין ביכולתה של החברה להתאים את השירות ותנאי השימוש בשירות לחוקים של כל מדינה ומדינה בעולם. אי לכך, מובהר, כי המשתמש הוא שישא לבדו באחריות על כל הפרת דין של מדינה זרה באם תתבצע כתוצאה משימוש בשירותי האתר.

 

חלק ד- שונות

29. החברה אינה מפלה על בסיס גיל, מין, גזע, לאום, דת, העדפה מינית או כל סטאטוס אחר.
30. הוראות תקנון אלו לרבות תנאי השימוש, מדיניות פרטיות והתנאים הנוספים, כאמור, מתווספים לתנאים הנוספים המופעים באתר וזאת בכלל לכל התנאים המופעים באתר. במקרה של אי התאמה – תנאי תקנון אלו יגברו.

צור/י איתנו קשר, ומשם הדרך אל החופשה שחיכית לה או אל האירוע עליו חלמת כבר תהיה קצרה, מהירה ובטוחה.